Medezeggenschapsraad

Belangrijke besluiten of beleidsvoornemens worden besproken in de Medezeggenschapsraad (MR) van De Krullevaar. Hierin hebben evenveel ouders als leerkrachten zitting en het aantal leden is afhankelijk van de grootte van de school.
De MR heeft recht op informatie, kan bij een aantal belangrijke zaken het advies- of instemmingsrecht laten gelden en kan ongevraagd adviezen uitbrengen.

De medezeggenschapsraad is samengesteld uit geledingen van obs De Krullevaar

Oudergeleding
Frank Oosenbrug, lid MR, kind in groep 4
Pieter Boogaard, voorzitter MR + lid GMR, kind in groep 3

Teamgeleding
Nikee Timmers, lid + secretaris MR,
Adri de Graaf, lid MR +  lid GMR
Eelco Dam, adviserend vanuit de directie

Om contact op te nemen met de MR kunt u naar het volgende emailadres mailen:
mr@krullevaarnieuwegein.nl